HUR UTVECKLAR VI VÅRA KLUBBAR?
Under sina klubbesök har vår Distriktsguvernör samlat ihop en hel massa tips från klubbarna hur de gör för att utveckla klubben och/eller medlemmarna.

 
 • Konserter med olika tema och vid olika tidpunkter. Antigen som klubben anordnar själv eller gemensamt med annan klubb i närområdet 
 • Rotaract/Rotarianer slår in julklappar på köpcentra
 • Vätskestation på löprundor eller liknande med Rotaryvästar och Rotary roll ups 
 • Föredraget först och måltiden sedan, det gör att många stannar kvar
 • Mixad styrelse (nya/gamla medlemmar män/kvinnor yrkesaktiva/pensionärer)
 •  Nya medlemmar snabbt in i olika styrelseposter, det ger kunskap och engagemang
 • ”Samhällets” dag då skall Rotary också synas
 •  Stipendier i olika former att delas ut i klubbens namn på ex skolavslutningar, man syns
 •  Yrkespresentationer vid ex gymnasieskolor på orten (vad gör en polis etc)
 • Roll up vid möten ex invid ingången etc, Rotary syns
 • Bjud in även ”icke Rotarianer” vid föreläsningar (gäster ger medlemmar)
 • Fadderverksamhet för de nya medlemmarna, ta hand om de nya medlemmarna
 • Aktiviteter utanför klubb tiderna, exempelvis ”After work” även för närstående
 • Gemensamma möten med andra klubbar på orten/ i närområdet någon gång per år
 • Bilder med alla sponsorer som ”rullar” innan mötet
 • Vilka aktiviteter ökar närvaron (titta bakåt något och dra slutsatser)
 • Om svårt att få ihop en styrelse kan delat ansvar vara en lösning ex 3 presidenter under ett verksamhetsår (gäller att ha tydlighet dock!)
 • Hela styrelsen hjälps åt (snegla på arbetet i en idrottsklubb!)
 • Introduktionssamtal för alla nya medlemmar för att öka kunskapen om Rotary, klubben och medlemskapet (mervärdet i att vara medlem i Rotary)
 • Tomtar på köpcentra (med skyltar som talar om var Tomten kommer ifrån)
 • Öppet hus med inbjudan till tilltänkta medlemmar (rekryteringsmöte) där information om Rotary och klubben ges (samt mervärde i att vara medlem i Rotary) Följ upp!
 • Repetera ego-föredrag så att de nya medlemmarna får höra om ”de äldre” medlemmarna. Detta kan göras i en kort variant.
 • Den nya medlemmen skall ha en ”listad” kontaktperson som kan ta hand om och hjälpa samt engagera den nya medlemmen
 • Indelning i intressegrupper
 • ”Bruttolista” på personer som kan vara tänkbara medlemmar i klubben, vem kontaktar vem
 • Gemensamma utflykter tillsammans med närstående (teater, resor etc)
 • Kommitté för medlemsrekrytering
 • Familje-klubbmöten där alla (även barnen) kan vara med någon gång per år
 • Rekrytera direkt från de lokala företagen ”Vem har ni som kan representera företaget i Rotary” (som ju är en internationell organisation med 1,2 miljoner medlemmar i 32.000 klubbar i de flesta länder i världen)
 • Facebook eller andra sociala konton är bra att synas på men måste underhållas
 • Prova alternativa mötestider (se om det sker en ökning av närvaron)
 • Samverkan med Innerwheel
 • Sommarmöten på orter med hög närvaro av sommarboende från andra orter
 •  ”Puffa” för möten i mail och/eller SMS utskick i syfte att öka intresset för mötet
 • Kommitté / styrelsemöten hemma hos medlemmarna ökar trivseln
 • Matcha gäst med mentor (samma yrke, bransch eller intressen?)
 • Rekryteringsmöten tillsammans med andra klubbar för att visa på bredden och att det finns alternativa mötestider
 • Visa på mervärdet i att vara medlem i Rotary!
 • Om stora företag flyttar till orten då skall Rotary vara där och visa på möjligheten att flytta till denna klubben alternativt att få ett nätverk via Rotary på den nya orten
 • Samverkan mellan klubbar på orten eller i närområdet vid aktiviteter (projekt) eller vid föredrag
 • Ny medlem = medlemsvärd. Lär känna de andra medlemmarna snabbt och lätt.
 • Veckobrev från Presidenten ger engagemang och kunskap
 • Rotarianer kan vara mentorer för studenter, samverka med gymnasie/högskola/universitet
 • Skapa en grupp (kommitté) som fokuserar på klubbens framtid
 • Lästräning för lågstadiet (3 dagar/vecka) , syns i skolan och i media SAMT bland föräldrarna
 • Gör en värdegrund i klubben ”varför är vi en så bra klubb” – ”vad vill klubben ändra på”
 • Se över invalsprocessen – är den för omständlig
 • Skapa en grupp som skall informera nya medlemmar
 • Kamratsskapskommitté
 • Ha alltid rekrytering med i tankarna
 • Kontakta kommunen och be att få bidra med sådant som syns i lokalsamhället ex. cykelställ, vindskydd märkt Rotary
 • Kan man sätta upp ett mål för medlemmarna i att ta med sig gäster
 • Strategi för att visa upp vad Rotary verkligen är lokalt
 • Försök att nå grupper som kan ha Rotary som en ingång i det nya samhället
 • Annonsera klubbprogrammet i lokaltidningen
 • Feedback till föredragshållarna – är de en presumtiv framtida medlem
 • Profilera klubben som en aktiv klubb – hitta mervärden, kanske träna ihop etc
 • Bjud in två nyanlända kamrater som får vara med ex tre möten (de bör ha någon kunskap i svenska) i syfte att få dem att bli medlemmar framöver
 • Strandstädning för de klubbar som ligger i kustorterna (med fluorescerande Rotary västar på!)
 • Gräv där du står – hur uppfattas vi och vad kan vi erbjuda lokalt
 • Läser för äldre på äldreboende (syns där och i media)
 • Ta tag i medlemmar med låg närvaro – kan vi hjälpa dem till klubbmöten ex
 • Noga med mötestiderna (är det sagt en timma så skall det vara en timma ...)
 • Föreläsaren får ett bidrag klubben givit ex End Polio Now eller i något projekt klubben deltar i, ger kunskap om klubben och projekten till föreläsaren
 • Möte mellan klubbpresidenterna på ortens klubbar alternativt närområdets klubbar i syfte att samverka och att överföra bra tips mellan klubbarna
 • Arbeta med ”Ung företagsamhet”
 • Om en medlem slutar ”fånga upp” och fråga om anledningen så at vi hela tiden kan bli bättre och minska risken för ”avhopp”
 • Sätt ett mål på rekryteringen ”x antal nya medlemmar under verksamhetsåret”
 • Utse årets eldsjäl i lokalsamhället – ger media och Rotary syns lokalt
 •  ”Kura skymning” aktivitet varje höst med ”feel good” föreläsningar etc
 • Paul Harris Fellow strategi, vad skall man ha gjort för att få utmärkelsen, uppmärksamma
 • Presentera gäster ordentligt, vem är det, vem har medfört gästen, vad gör gästen
 • Presentera gäster som kan tänkas bli medlemmar så att de är bekanta för klubben när det så småningom görs en ansökan. Vederbörande får göra en kort presentation av sig själv
 • Var och en i styrelsen har ansvar för en kommitté
 • Alla kommittémöten sker på klubbtid
 • 2-3 gånger per verksamhetsår en ”kvällsföreläsning” om det som kanske inte ryms inom ordinarie klubbtid (längre föredrag, djupare föredrag , vinprovning, studiebesök, etc)
 • Presidenten läser upp vilka medlemmar som är på annat håll (absent friends)
 • Istället för pengainsamlingar på klubbtid lagt på ex 200 kronor på årsavgiften
 • Börja mötet med en sång, ger ett mjukare möte
 • Fotomatrikel för klubben gör det lättare att känna igen kamraterna (kan finansieras med annonser)
 • Ta in flera nya medlemmar på en gång, får de nya medlemmarna att inte känna sig främmande

HUR UTVECKLAR VI VÅRA KLUBBAR?
Under sina klubbesök har vår Distriktsguvernör samlat ihop en hel massa tips från klubbarna hur de gör för att utveckla klubben och/eller medlemmarna.